Definisi Ornamen


Kata ornamen berasal dari bahasa latin “ornare”, yang artinya menghias, dalam artian, sesuatu yang asal mulanya kosong terisi hiasan sehingga menjadi tidak kosong. Jadi dalam pengertian umum ornamen adalah sebagai pengisi kekosongan. 

Khusus dalam seni rupa kekosongan suatu bidang atau ruangan tersebut diisi dengan motif dan pola hias tertentu  sehingga menjadi lebih indah.
Disamping fungsi utama sebagai pengisi kekosongan bidang, ornamen juga mempunyai fungsi - fungsi lain. fungsi ornamen adalah  sebagai media untuk melampiaskan hasrat pengabdian, persembahan, penghormatan dan kebaktian terhadap nenek moyang atau dewa yang dihormati, dengan kata lain ornamen yang diciptakan disamping mempunyai fungsi hias juga mempunyai nilai simbolis. 

contoh motif